10 godina sa vama

10 GODINA SA VAMA

Pametno Knjigovodstvo

Oformili smo tim za knjigovodstvo sa namerom da drugačije vodimo brigu o vašim knjigama i računima. Naše knjigovodstvo nije šablonsko već savetodavno i kreativno knjigovodstvo koje se prilagođava vašim poslovnim potrebama.

Danas je najbitnije poslovati po Zakonu,jer svaka greška može biti finansijski fatalna posebno za male slabo likvidne firme koje su u razvoju. Druga bitna stvar je finansijski aspekt knjigovodstva, to jest kakve finansijske posledice ima knjigovodstvo.

Primetili smo da su mnogi završni računi firmi u Srbiji nepotrebno negativni, i time se nepotrebno umanjuju finansijski potencijal kod banaka/kreditora/partnera.

U današnjem svetu sve bitniji će biti vaši finansijski pokazatelji. Najbitniji papiri su završni računi,koji su javne knjige preko kojih će pokušati da vas identifikuju mnogi vaši poslovni partneri i potencijalni kreditori. Ako želite da uspete od ogromnog je značaja kako vaše knjigovostvo brine o vašem finansijskom zdravlju.

Naš cilj je da objedinimo knjigovodstvo i finansije na način koji firmama omogućuje pravilan rast. Upravo zbog malih i postojimo i pomažemo malima da postanu veći, da zdravo rastu.

U naše usluge ulaze sledeće kategrije:

 • Usluge vođenja osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Usluge vođenja analitičke evidencije kupaca i dobavljača (praćenje potraživanja i obaveza, izvodi otvorenih stavki)
 • Vršenje elektronskog platnog prometa
 • Obračun ličnih primanja i kompletne evidencije u vezi sa plaćanjem poreza davanjima za Poresku upravu
 • Obračun ostalih primanja fizičkih lica: studentsko zaposlenje, autorski honorari, ugovori o delu, putni troškovi
 • Vođenje analitičke evidencije troškova i prihoda
 • Praćenje roka potraživanja vaših kupaca i praćenje roka plaćanja prema dobavljačima (ako se posebno dogovori)
 • Obračun poreza na dodatnu vrednost
 • Usluge vođenja evidencije osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 • Obračun zateznih kamata, izdavanje napomena
 • Periodični računovodstveni izveštaji i usluge po želji preduzeća
 • Izrada akata i odluka preduzeća u vezi sa računovodstvenim poslovanjem
 • Izrada poreskog bilansa i završnog bilansa
 • Izrada računovodstvenih bilansa (bilans uspeha, bilans stanja, bilans gotovinskih tokova)
 • Računovodstvene analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja i momentalno upozoravanje na računovodstvene i poreske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodstvene i poslovne dokumentacije
 • Priprema i sprovođenje kompenzacija, asignacija.
 • Ostale računovodstvene i konsultantske usluge

U cenu našeg knjigovodstva ulazi pored redovnog vođenja knjigovodstva i sledeće:

 • Besplatno finansijsko, knjigovodstveno i poresko savetovanje za vašu firmu.
 • Tromesečni obračuni rezultata, gde se menadžmentu Vaše firme svaka 3 meseca saopštava bilansno stanje, račun prihoda rashoda i dobiti, stanje poreza po svim osnovama i drugi finansijsko-knjigovodstveni pokazatelji bitni za zdravlje poslovanja.
 • Stanje vaših poslovnih knjiga možete imati 24 h svakog dana preko našeg softvera ukoliko je to neophodno.
 • Poreske i terenske kontrole su naša obaveza
 • Naravno knjigovodstvo je dnevno ažurno.

Mi smo kompanija koja je prepoznala želju velikog broja klijenata za kvalitetnijim i boljim knjigovodstvom. Smatramo vođenje knjiga ne sme da se svodi samo na puko proknjižavanje računskih promena.

Vaše knjige vodimo na takav nači da su razumljive svakom korisniku, državi, bankama, poslovnim partnerima.

Knjigovodstvo koje pružamo je savetodavno, i radimo ga onako kako bi ga radili sami sebi. Dakle odgovorno i transparentno. Za svako Vaše pitanje dobićete najbolji odgovor u vezi poreza, finansija,bankarskih analiza i rejtinga vaše firme. U današnjem poslovanju kao i u budućnosti će sve značajniji biti finansijski bonitet.

Ako ste firma koja posluje i zdravo raste , nemojte dopustiti da loše knjigovodstvo upropasti vaše poslovanje, ne dopustite da budete negativni ako ste zapravo uspešni. Time zatvarate vrata najčešće bankama, ali i poslovnim partnerima. Zatvaranje vrata bankama može biti od jako lošeg uticaja na dalje poslovanje, pa i na zdravlje, jer je time onemogućeno da se Vaša firma razvija brzinom koju zaslužuje.

Upravo iz ovih razloga smo se odlučili da vodimo knjigovodstvo dostojno Vaše firme, i finansijski odgovorno pre svega.

Sadašnje vreme zahteva promenu svesti o ulozi knjigovođe i knjigovodstvenih usluga. Tako knjigovođa ne može više biti smatran kao lice koje “knjiži račune” niti lice koje samo” vodi neke knjige”.

Knjigovođa mora biti stručno obrazovano lice koje mora imati ne samo dovoljna već ozbiljna stručna znanja obogaćena iskustvom o porezima kao najbitnijoj materiji koja upravlja knjigovodstvom. Knjigovođa je osoba koja brani Vašu slobodu ispred Poreske Uprave i kao takav je ključna osoba u firmi (bio da je angažovana externo ili interno).

Knjigovodstvena agencija nudi usluge koje su deo procesa privređivanja svake firme i neizostavni su deo privrednog života. Naša knjigovodstvena agencija razvila je povećanu pažnju za knjigovodstvene i računovodstvene usluge,u daljem tekstu objasnićemo zašto.

Svedoci smo ponekad ponašanja Poreske Uprave koji idu na štetu privredi. Dobar deo tih štetnih dogašaja se dešava kada Poreski inpektori nisu dovoljno obučeni (npr u poreskim kontrolama) ili kada se uzimaju samo negativni (kažnjavajući aspekti zakona),a ne primenjuju se olakšavajući aspekti zakona (npr Savetodavna funkcija Poreske Uprave).

Naša knjigovodstvena agencija ima odlična ekonomska znanja i dugogodišnje iskustvo sa Poreskim kontrolama iz čega možemo izvući mnogo pouka ali neka od najbitnijih bi bila da moramo zaštitnički da se ponašamo prema klijentima naše knjigovodstvene agencije a ispred Poreske Uprave, sve dok menadžment Poreske Uprave ne shvati da oni žive od privrede i da privreda puni budžet ove zemlje a upravo ga troši takva administracija. Cilj Poreske Uprave mora biti briga o privredi ne nalaženje raznih načina da se ona kazni.

Vezano za to naša knjigovodstvena agencija se oštro bori protiv neprofesionalizma, javašluka i drugih sličnih pojava u svim državnim administracijama.

U borbi protiv ovih pojava angažujemo advokate,posebno kod poreskih kontrola. Ovim Poreskoj upravi pokazujemo ozbiljnost i smanjujemo mogućnost manipulacije.

Prema tome funkcija knjigovodstvene agencija tj računovođe je obimna i bitna jer se brine o Poreskom zdravlju privrednika a time i o njegovom finansijskom zdravlju.

Ako su Vam potrebne takve knjigovodstvene usluge, tu smo za Vas i dajemo vam na raspolaganje mnogobrojno Poresko iskustvo.

Nudimo sve vrste knjigovodstvenih usluga,neke od najvažnijih su:

 • vršimo kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet obrade, odnosno knjiženja;
 • knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu;
 • vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica;
 • vodi blagajnički dnevnik;
 • vrši obračun poreza na promet i drugih obaveza u skladu sa propisima, na osnovu originalne i izvorne dokumentacije korisnika usluga;
 • sastavlja obračun poreza na dodatu vrednost (PDV) i dostavlja ga u roku nadležnoj Poreskoj Upravi;
 • vrši obračun amortizacije i revalorizacije;
 • obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u toku popisa;
 • sastavlja finansijske izveštaje;
 • pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti poreza,finansija i računovodstva;
 • sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane poreske prijave i obračune koji se dostavljaju Poreskoj Upravi;
 • čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i poslovne knjige;
 • vrši kontrolu knjiženja prema propisanom analitičkom kontnom planu;
 • vodi računa o primeni Zakona o računovodstvu i utvrđivanju prihoda, rashoda i dobiti;
 • prema odredbama Zakona o računovodstvu sastavlja obračune u propisanim rokovima i
 • upozorava klijenta o nepravilnostima u poslovanju i ispravnosti dokumenata i neće prihvatiti da knjižiti neispravnu dokumentaciju u poslovnim knjigama, izuzev izričite pismene ili usmene naredbe klijenta usluga za koju isti (klijent) sam preuzima krivičnu,materijalnu ili prekršajnu odgovornost;
 • svaka tri meseca pravi periodični obračun rezultata poslovanja i o tome obaveštava korisnika usluga ili njegovo ovlašteno lice;

Nudimo i sve vrste poreskog savetovanja, a neka od njih su:

 • Obuka i informisanje klijenata o izmena u poreskim zakonima i uredbama
 • Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
 • Davanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama
 • Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

Poresko savetovanje za sve vrste poreza:

 • Porez na prihode po osnovu ugovora o delu
 • Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati I prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV.
 • Poreska prijava.
 • Poresko savetovanje, vezano za Porez na dohodak građana u zavisnosti od oblika angažovanja i tipa ugovora zaključenog sa poslodavcem.
 • Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine tu spadaju naknade koje poreski Obveznik ostvari od pisanih dela, govornih dela, dramskih I muzičkih dela, koreografskih dela, dela likovne umetnosti, kinematografskih dela, prevoda, lektura, patenata itd.
 • Porez na prihode od samostalnih delatnosti
 • Porez na prihode od nepokretnosti, zakupi I podzakupi,
 • Porez na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju
 • Porez na osnovu ugovora o vršenju privremenih i povremenih poslova
 • Porez na kapitalnu dobit
 • Porez na prihod od kapitala: kamate po osnovu zajma, štednje, dividende I udeli u dobiti
 • Porez na ostale prihode. Poreski tretman poklona. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari. prihodi na osnovu dobitaka igara na sreću Porez na prenos apsolutnih prava
 • Dvostruko oporezivanje.Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primenjuju se na rezidente jedne ili obe zemlje potpisnice sporazuma
 • Porez na dobit preduzeća

Poresko savetovanje za poreske kazne i prekršaje:

 • Poreski prekršaji
 • Poreska krivična dela
 • Prvostepeni i drugostepeni poreski postupak

U domen računovodstvenih usluga spadaju sve usluge,vodimo poslovne knjige za sve vrste pravnih subjekata,a neke od najbitnijih računovodstvenih/knjigovodstvenih usluga su:

 • Priprema osnovnih knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i evidencija svih finansijskih transakcija i obračuna,
 • Prikupljanje i knjiženje celokupne poslovne dokumentacije na mesečnom nivou i kontrola ispravnosti dokumentacije,
 • Obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja potrebnih za izveštajni paket,
 • Knjiženje dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, Međunarodnih računovodstvenih i finansijskoh standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • Vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom,
 • Provera usklađenosti dokumentacije i knjiženje transakcija u skladu sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima,
 • Ažuriranje i vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada, naknade zarada i podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih.
 • knjiži poslovne promene u dnevniku, na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu;
 • vrši obračun zarade (plate) zaposlenih lica;
 • vodi blagajnički dnevnik;
 • vrši obračun amortizacije i revalorizacije;
 • obrađuje popisne liste kod godišnjeg popisa imovine i obaveza, i daje uputstva u • toku popisa;
 • sastavlja finansijske izveštaje završne račune;
 • pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti poreza,finansija i računovodstva;
 • sastavlja poresku prijavu, poreski bilans i druge propisane poreske prijave i obračune • koji se dostavljaju Poreskoj Upravi;
 • čuva poslovnu dokumentaciju koja je predmet obrade, odnosno knjiženja i • poslovne knjige;
 • vrši kontrolu knjiženja prema propisanom analitičkom kontnom planu;
 • vodi računa o primeni Zakona o računovodstvu i utvrđivanju prihoda, rashoda i • dobiti;
 • prema odredbama Zakona o računovodstvu sastavlja obračune u propisanim • rokovima i
 • upozorava klijenta o nepravilnostima u poslovanju i ispravnosti dokumenata i • neće prihvatiti da knjižiti neispravnu dokumentaciju u poslovnim knjigama, izuzev • izričite pismene ili usmene naredbe klijenta usluga za koju isti (klijent) sam preuzima • krivičnu,materijalnu ili prekršajnu odgovornost;
 • svaka tri meseca pravi periodični obračun rezultata poslovanja i o tome obaveštava • korisnika usluga ili njegovo ovlašteno lice;
 • Obračun rezultata praviće se u formi završnih računa ili u formi bruto bilansa sa • urađenom finansijskom analizom parametara poslovanja koji se imaju prezentirati • klijentu.
 • vodi računa o primeni svih relevatnih Zakonskih propisa koji tretiraju ovu materiju

Cene računovodstvenih usluga zavise od realnog obima posla, broja zaposlenih, posebnih zahteva i slično. Svakako, cenu prilagođavamo Vama.

Poreske kontrole

S obzirom da se situcija u privredi menja svaki dan, i privredni subjekti i poreska uprava menjaju i način i mehanizme delovanja.

Danas kako stvari stoje privrednim subjektima je cilj najjednostavnije rečeno preživljavanje,dok je poreskoj upravi cilj što veća naplata poreza. Što veća naplata poreza će biti po mom mišljenju biti moguća kada privreda doživi ”uzlet” (uzlet je suprotan recesiji u kojoj se sada nalazi privreda.

Nerealno je u situaciiji recesije ili zamrzavanja (stagnacije) aktivnosti da se naplata poreza poveća dva puta! Poreski zakoni i poreske stope moraju biti podešeni na takav način da omogućuju rast privrednih aktivnosti u sadejstvu sa drugim ekonomskim parametrima.

Ukoliko je sve češća situacija da posebno mali privredni subjekti ne mogu da plate velike poreske namete,onda se takvim poreskim sistemom gasi mala privreda za koju će većina ekonomista da se složi da je najbitnija u jednom privrednom sistemu. A sama siva ekonomija ne nastaje tako što neki razuman privredni subjekt želi da radi u sivoj ekonomiji,već je siva ekonomija posledica neregularnosti i nepravilnog rada bilo kog tržišta.

Na primer ako tržište stranih deviza nije regulisano i nije transparetno i ukoliko ne funkcioniše, pojaviće se sivo tržište,ako tržište bilo koje druge robe,novca ili usluge ne funkcioniše na pravi način,pojaviće se njegova tamna strana-a to je sivo tržište. To upavo znači da sivo tržište u jednoj državi ne može da se ugasi tako što se drakonski povećavaju kazne, već se sivo tržište smanjuje uvođenjem poreskih olakšica, uvođenjem profesionalnih poreskih menadžera,smanjenjem poreza itd i drugim mnogobrojnim merama poreske politike.

Jednom rečju treba lečiti uzrok a ne posledicu. Ni jedna firma na svetu se ne otvara u svrhu da samo plaća porez već da posluje,zarađuje i plaća porez! Dakle nismo mi Srbi izmislili izraz ”poreske uštede” ili ”optimizacija plaćanja poreza”.

Veliki sistemi u razvijenim zemljama koriste usluge profesionalnih finansijskih analitičara i poreskih savetnika,međutim ovo treba postati i praksa malih firmi. Jer nažalost na zdravlje male firme najviše mogu da se odraze greške u smislu pogrešnog tumačenja propisa. Iz ovog razloga sve češće privredni subjekti dolaze u sukob sa poreskom upravom,što ne znači automatski i sukob sa zakonom,niti znači da su uvek predstavnici zakona u pravu.

Poreskoj Upravi danas zameramo na:

 • nerazumevanju funkcionisanja privrede
 • nedostatku praktičnih znanja i veština u privredi
 • nedovoljnom poznavanju zakona i proizvoljnosti u donošenju zaključaka
 • te na neprekidnom menjanju poreskih propisa i na drugim zamerkama.

Joše jedna pojava izuzetno negativna,a javlja se sve češće u zadnje vreme usled pritiska što veće naplate poreza, a to je da se uspešnost jednog poreskog inspektora meri brojem firmi koje je zatvorio,ili brojem firmi koje je oterao u blokadu.

Ovo je naravno katastrofalno po celu privredu,i dok takva praksa i merila ne prestanu i dok se takvi poreski inspektori ne u dalje sa mesta zakonodavca ili onog ko sprovodi zakon,privreda ne može doživeti prosperitet.

Ovakvi poreski inspektori povećavaju sivu ekonomiju i utiču na to da se poreska uprava ponaša kao grobar srpske privrede, što nikako ne bi smelo biti! Sa druge strane, privrednim subjektima zameramo na tome što ne prate poreske propise,ne dovoljnom shvatanju važnosti poreskih zakona,te nedovoljnoj informisanosti.

U ovoj ne lakoj situaciji, profesionalne knjigovođe moraju da odigraju svoju dobru ulogu u adekvatnoj i svakodnevnoj pomoći pre svega svojim klijentima. Spremni smo da svojim znanjem, i uz pomoć dobrih advokata koje angažujemo, pomognemo i drugim firmama u procesu poreskih kontrola.

Poreske kontrole predstavlju namenske kontrole Poreske Uprave prema privrednim subjektima. Ovo kontrole mogu imati dugoročne posledice za vašu firmu.

U pitanju su najčešće poreske kontrole PDV-a i poreske kontrole poreza na dobit. Kvalitet računovodstvenih usluga i računovodstva uopšte je jako bitan u ovim kontrolama.

Nudimo vam mogućnost da za Vašu firmu sa timom koji čini najmanje jedan advokat i poreska stručna lica učestvujemo u poreskoj kontroli kao stručni tim u Vašu korist.

Poznavanje relevantnih Zakona tj. Zakona o poreskom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru je ključan. Ovi zakoni u mogim odredbama idu u korist privrednih subjekata, i njihovo poznavanje je ključno jer je vrlo moguća situacija da Poreske Uprava koristi samo one članove Zakona koji Vam ne idu u prilog.

Morate biti svesni i činjenice da lični stav postupajućeg insektora može opredeliti tok kontrole, u smislu da grešku koju je naneo privrednom subjektu može nakon dostavljanja zapisnika, a kasnije Rešenja o kontroli uslediti blokada računa Vaše firme ukoliko inspektor misli da dugujete bilo koji porez.

Namerno koristimo reč “misli” poučeni nekada i negativnim iskustvom i lošom namerom Poreske Uprave.

Mnogobrojna Rešenja obaramo u drugostepenom postupku ili na Upravnom Sudu ako je potrebno,međutim prvobitna blokada računa nakon kontrole može naneti nepopravljivu štetu za poslovanje firme, a ovo ni jedan privrednik ne sme dozvoliti.

Za to preporučujemo da se na vreme spremite i budete sigurni da imate tim koji može spremno dočeti bilo koju Poresku kontrolu.

U toku poreskih kontrola preporučujemo uvek prisustvo advokata kako bi se od strane privrednika pokazala ozbiljnost u poštovanju zakona. Ovde moramo istaći da je nažalost ponekad znanje poreskih inspektora nedovoljno ili su došli sa negativnim preduverenjem o poslovanju firme,a neretko i dobijaju naloge sa “Viših instanci” da moraju pisati određenu kaznu.

Protiv ovakvog ponašanja inspektora/Poreske Uprave se žestoko borimo, tražimo uvek Poštovanje zakona i spremni smo i na podnošenje disciplinskih prijava i svih drugih pravno dozvoljenih sredstava u odbrani privrede i privrednih subjekata.

Cilj Poreske Uprave i ponašanje njenih zaposlenih mora biti postavljeno na takav način da u svim fukcijama i poslovima koje obavljaju podstiču privredu i privredni razvoj, kako bi se odvijale redovno sve fukcije privrede a na kraju i plaćanje poreza.

Kao i drugim slučajevima i u ovom slučaju je presudan kvalitet računovodstvenih usluga koji imate od strane Vašeg knjigovodstva, kao i to da knjigovođa odlično poznaje poresku materiju.

Dok ovo ne bude slučaj, naš računovodstveni tim boriće se srčano za svakog privrednog subjekta koji nam se obrati za pomoć vezano za ovu materiju.

Povraćaj PIB-a

Poreska uprava dodeljuje PIB. U Zakonu o poreskom postupku nisu najpreciznije definisani razlozi za oduzimanje PIB-a, što je manjkavost Zakona, ali iz iskustva možemo reći da su najčešći razlozi sledeći:

 • poreski dug na drugom povezanom pravnom licu
 • nedostavljanje dokumenta u poreskoj kontroli
 • nepredaja poreskih prijava
 • neprimanje pismena na adresi firme

Iz iskustva možemo reći da se oduzimanje PIB-a vrši u kratkom roku, međutim rokovi za povraćaj i način povraćaja nisu tako jednostavni. Zakon o poreskom postupku je na ovom mestu vrlo opskuran i ne objašnjava mehanizme oduzimanja i vraćanja poreskog broja.

Naše računovodstvene usluge obuhvataju i vraćanje oduzetih PIB brojeva.

Svaki oduzeti PIB vratićemo uspešno, kontaktirajte nas za detalje.

Izrada završnih računa

U računovodstvene usluge spadaju i usluge izrade završnog računa spadaju sva pravna lica u zemlji. Uz Finansijski završni račun koji se predaje Agenciji za privredne registre u elektronskom formatu predaje se i poreski bilans Poreskoj Upravi za sva pravna lica koja se bave profitabilnom delatnošću.

Postoji obaveza izrade završnog računa propisana Zakonom o računovodstvu.

U osnovni set izveštaja završnog računa spada:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički izveštaj

Velika, srednja i mala ostala pravna lica, pored navedenih izveštaja, treba da sastave i:

 • Izveštaj o ostalom rezultatu,
 • Izveštaja o promenama na kapitalu,
 • Izveštaja o tokovima gotovine,
 • Napomene uz finansijske izveštaje, i
 • Godišnji izveštaj o poslovanju.

Završni račun je osnovni računovodstveno-finansijski dokument koji predstavlja osnovne finansijske pokazatelje pozicija stanja (kapital i obaveze) i pozicija uspeha (prihodi, rashodi i dobit).

Bitan pokazatelj za banke je poslovna dobit (EBIT) i poslovna dobit minus amortizacija (EBITDA).

Poslovna dobit je pozitivna razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. Poslovni prihodi su oni prihodi koji nastaju iz poslovne sfere poslovanja (prodaja robe i usluga), poslovni rashodi su oni rashodi koji su učinjeni na stvaranju poslovnih prihoda.

S posebnom pažnjom prilazimo izradi završnih računa pazeći da na adekvatan način prikažemo finansijski bonitet klijenta,koji je od krucijalnog značaja.

Npr firma koja nema pozitivne završne račune u poslednje dve godine će imati zatvoren put prema finansiranju od strane banaka i drugih finansijskih institucija,pa i kod onih partnera kod kojih treba ostvariti saradnju (dobijanje robe na odloženo plaćanje i drugo).

Završni računi moraju biti tačni,podnositi se na vreme i iz njih se nedvosmisleno mora izvući određen zaključak o bonitetu firme. Kod izrade završnih računa kvalitet računovodstvenih usluga je presudan.

Moramo biti svesni važnosti zvaničnih završnih računa jer po upravo tim pokazateljima nas vrednuju partneri, banke, Poreska Uprava,javnost i mnogi drugi. Pripremili smo se i za ispravku završnih računa za klijente koji ocenjuju da im završni računi nisu dobro i verno iskazani,a posebno one kojima su bilansi neopravdano iskazani negativni.

Virtuelna kancelarija

Virtualna kancelarija je kombinacija realnog prostora koji zakupljujemo u vaše ime i dodatnih usluga koje nudimo da bi upotpunili i ubrzali vaš posao,a u isto vreme smanjili troškove poslovanja.

U okviru usluge virtuelne kancelarije nudimo:

 • Adresa za vašu firmu u Beogradu
 • Telefonski broj/e-mail adresu/fax
 • Zaposlene
 • Knjigovodju
 • marketing stručnjaka
 • advokata/advokatsku kancelariju
 • mobilne trgovce
 • poslovnog konsultanta/savetnika
 • finansijskog analitičara
 • kontakte sa drugim kompanijama iz vaše oblasti
 • kontakte sa državnim institucijama/agencijama
 • bankarske službenike
 • gradjevinskog projektanta
 • internet usluge

Prednosti virtuelnih kancelarija:

 • Profesionalna poslovna adresa u Beogradu
 • Spajanje posla sa lokalnim tržištem
 • Korespodencija putem telefona/maila/faxa
 • Phone and fax numbers
 • Professional answering service
 • Adresa za dolazak pismena
 • Opcija da se iznajmi sala za sastanke
 • Niski troškovi
 • Profesionalni status atus instantly

Koje lokacije su dostupne? U Srbiji dostupan grad je Beograd,dok u svetu je moguće registrovati virtuelnu kancelariju u svim većim gradovima. Virtuelnu kancelariju je moguće otvoriti bilo gde u svetu. Što su prestižniji gradovi,cene su veće naravno.

Za samo 7.000 dinara mesečno možete poslovati iz prestonice preko nas.

OFFSHORE REGISTRACIJA I REGISTRACIJA FIRMI U SRBIJI:

U ostale usluge firme spada i registracija firmi u svetu na offshore destinacijama. Kod nas su najpopularnije firme sa Kipra,medjutim moguće je uz praktično istu cenu osnovati kompaniju bilo gde su offshore zoni. Odmah po registaciji firme (dobijanju originalnih obrazaca),potrebno je otvoriti račun u banci,naravno bilo gde u svetu. Ovakve firme su potpuno delotvorne i u Srbiji ,i one mogu obavljati bilo koju poslovnu delatnost osim zabranjenih delatnosti naravno.

SKENIRANJE:

 • Priprema dokumentacije za skeniranje
 • Skeniranje 150-600 dpi, crno-belo ili kolor
 • Skeniranje dokumentacije do A4 formata
 • Export skenirane dokumentacije na elektronski medij,externi HD ili drugi medij
 • On-line arhiviranje

Virtuelna kancelarije je poslovna usluga koju nudimo svim klijentima koji ne žele da zakupe kancelariju već im je dovoljna kancelarija na kojoj sedi neko od naših zaposlenih i vrši sledeće usluge za Vas:

 • prima i prosledjuje poštu
 • prima pozive
 • odgovara na telefonske pozive
 • daje vam fizičku adresu na kojoj možete registrovati firmu

Virtualna kancelarija je kombinacija realnog prostora koji zakupljujemo u vaše ime i dodatnih usluga koje nudimo da bi upotpunili i ubrzali vaš posao,a u isto vreme smanjili troškove poslovanja.

Posebno je pogodna za male biznise, IT sektor, uslužne firme koje veći deo svog poslovanja organizuju i rade putem interneta.

Pomoću virtuelne kancelarije možete da radite bilo gde iz sveta sigurni da će neko primiti pismeno upućeno Vama i proslediti Vam u realnom vremenu.

Koje lokacije su dostupne?

U Srbiji dostupan grad je Beograd na dve lokacije, jedna lokacije je na opštini Vračar a druga lokacija je opština Palilula.

Investicioni projekti

Stručni tim koji sačinjavaju dva stalno zaposlena, kao i dva visokoobrazovana honorarna saradnika kompanije sa višegodišnjim iskustvom u bankarstvu i finansijama koji vam mogu pružiti sledeće usluge:

 • Finansijsko-poslovni konsalting o mogućnostima poboljšanja poslovne situacije Vaše firme
 • Izbor adekvatne banke, kontakt sa bankama, pregovaranje o kreditima i kamatnim stopama, priprema finansijske dokumentacije za dobijanje zajmova
 • Priprema finansijske i kreditne dokumentacije u svrhu apliciranja za kredit ili učestvovanja na tenderima
 • Konsalting o investicijama i finansijskim odlukama,konsalting prilikom ulaganja slobodnih sredstava
 • Finansijsko planiranje (kratkoročni i dugoročni finansijski planovi)
 • Finansijsko analiziranje poslovanja (analiza boniteta sopstvene firme ili analiza boniteta poslovnog partnera/konkurencije)

Rešavanje sporova sa bankama

Obzirom na specifično znanje koje posedujemo u sferi finansijskih istraživanja i finansijskih analiza klijentima nudimo i rešavanja nastalih sporova koje imaju sa bankama. Usluge se odnose na pravna i fizicka lica. Usluge nudimo klijentima koji su u sporu sa bankom u smislu zakašnjenja plaćanja rata, pretnje u vezi aktivacije instrumenata obezbeđenja,kršenja potpisanih Ugovora, podizanja kamatnih stopa, NEZAKONIT OBRAČUN ZATEZNE KAMATE itd…

Primer 1:

Klijent banke (dužnik po finansijskom kreditu) koji kredit redovno otplaćuje 3 godine, a pre 6 meseci ušao u kašnjenje po plaćanju mesečnih rata, gde je iznos kašnjenja iznosi po 10-30 dana. Za to vreme banka obračunava zateznu kamatu kršeći Zakon o zateznoj kamati (procentualni iznos kamate je bio slobodno određen od strane banke), i klijentu obračunava pored redovne kamate i glavnice i zatezne kamate. Obračun zatezne kamate je normalno Ugovoren Ugvoorom pa većina klijenata je toga svesna i ne buni se jer očekuju “kaznu”.

Međuitim ono što većina klijenata ne zna je to da postoji tačna formula propisana Zakonom za utvrđivanje iznosa ove “kazne”, niti znaju da sami izračunaju istu. Zakon takođe štiti klijenta u tom smislu da propisuje proporcionalnu (prostu) kamatnu stopu, da bi se izbegao lihvarski način obračuna složene kamate (kamata na kamatu). Dalja se dešavanja vode tome da dug po zateznoj kamati (nezakonski obračunat po većoj kamati) se toliko nagomilava da klijent u daljim plaćanjima rata (iako kasni) ustvari otplaćuje samo zateznu kamatu koja se sve vreme nagomilava.

Pa nakon 6 meseci kašnjenja u kojima klijent ipak s vremena na vreme isplaćuje rate kredita, ispada da uopšte nije otplatio ni jedan dinar redovne kamate niti glavnice kredita, nakon čega banka preti aktiviranjem obezbeđenja, jer je klijent spojio 3 neplaćene rate. Svakom ko strogo ne vodi računa se ovo može desiti, a potom banka gleda da što brže aktivira instrumente obezbeđenja iako to ne vodi dobrobiti ni za jednu stranu.

Iako je problem naizgled jednostavan, stvari se brzo dešavaju u negativnom smislu i klijent pada u dužničko ropstvo, proglašavanje dospeća kredita itd… Naravno advokati su ovde nemoćni bez veštaka ekonomske struke čije veštačenje jako puno košta. A s ozirom da je klijent već u finansijskom problemu,rešenja teško nalaze,a tek se ne isplate sudski procesi znajuću u kom stanju je sudstvo u Srbiji.

Zbog toga smo osmislili uslugu finansijske analize i pomoći u posredovanju u problemu koja ne košta mnogo,a može pomoći onim klijentima koji pomoć i trebaju.

Nažalost, često je ne znanje kod klijenata koji su u finansijskim zaduženjima problem, jer je tematika ipak složena, pa neke banke to nažalost iskorištavaju. Naš cilj je da sporove rešavamo na miran način, a svaka banka treba koja ima pravni spor ili stanje pred spor treba da prihvati mirno rešenje spora uz posredovanje ako je to u interesu obe strane. Međutim da bi banka pristala na dogovor, potrebno je bankarima objasniti računski i Zakonski da i oni mogu da “pogreše” posebno u obračunima.

Ubediti ih u tom možete putem dobrih finansijskih analiza i poznavanjem 4 relevantna Zakona koji tangiraju ovu materiju.

Mali je broj klijenata koji se bankama jave u želji da reše problem i zbog toga banke treba da cene svakog klijenta koji želi dogovor. Dakle naše usluge u ovom smislu sadrže neophodno znanje i preko potrebnu energiju da se ove stvari reše mirnim putem. Svakako u tome nam pomaže i Ugovor o korporativnoj saradnji koji imamo sa bankom. Konačno rešenje je u obično u vidu reprograma kredita.

Interne knjigovodstvene revizije

Ostalim firmama koje nisu u našem sistemu knjigovodstva možemo da ponudimo uslugu internih knjigovostvenih analiza.

Ovaj posao se odnosi na sve one firme koje žele da provere rad svog knjigovodstva i to od početka godine (po dogovoru i u ranijem periodu). Svesni smo da se zakoni i uredbe menjaju na dnevnom nivou,a da vlasnici firmi otkriju da imaju problem tek nakon kontrole poreske uprave, kada je već kasno.

Da bi sprečili nepotrebno finansijsko zaduživanje firme i plaćanje kazni predlažemo Vam proveru rada Vašeg knjigovodstva .

Ovo se posebno odnosi na :

 • obračun PDV-a (pregleda se svaki pojedinačni račun)v
 • provera obračuna svih poreskih dadžbina
 • kontrola stanje duga prema poreskoj
 • provera popisa
 • provera glavne knjige.
 • provera obračuna kamata.
 • ostale provere po dogovoru.

Danas je sve jeftinije od plaćanja kazni Poreske Uprave koje su po svom iznosu nepodnošljive za male privrednike, da ne govorimo o krivičnoj odgovornosti zakonskih zastupnika.

Nezavisni izveštaj revizije se dostavlja isključivo upravi firme (vlasniku ili direktoru).

Na osnovu našeg izveštaja Vaše knjigovodstvo treba da ukloni uočene nedostatke što donosi korist firmi i mogućnost izbegavanja budućih neusklađenosti ukoliko ih ima.

Za razliku od externe revizije,interna revizija se moža raditi u bilo kom trenutku kada uprava firme želi da proveri tačnost onoga što je proknjiženo i uopšte usklađenost realnog i knjigovodstvenog.

Za sve dalje informacije kontaktirajte nas.